12 Nisan 2008 Cumartesi

TURHAL HANIİ. H. Uzunçarşılı taralından yayınlanan kitabesine göre h.l069/m.l658 yılında inşa edilen han bugünkü Hükümet KonağYnın yerinde bulunmaktaymış. Şeyh Mustafa Efendi Camii, minare kapısının yanında tesbit edilen kitabesi ise, karşılıklı mısralar halinde üç beyitten oluşmaktadır. 0.46x0.62 m.lik kitabe metni şöyledir ;

"Sa'âdetlu rûşen-zamir evvel-i vezir ki Muhammed Paşa Kârdan ...sâhib-i kerem

Kabul ede hayrın anın m üste'ân

Dedi hatif- gayb anın târihin

Bin altmış dokuzda yapıldı bu han."