12 Nisan 2008 Cumartesi

ZİLE, MUHLİSEDDİN HANI


Günümüze ulaşmayan hanın kitabesi İ.H.Uzunçarşıh tararından Zile Çarşısında Fanidir Yakub Kabri'nin yanında bulunmuştur. h.625/m.l227 tarihini veren Selçuklular Dönemi'ne ait üç satırlık kitabenin metni şöyledir;

"...el-hân fi-eyyâmı ...el-mu'azzam alâü'd-dünyâ

[el-abd] ez-za'if Muhlisu'd-din i-sene hamse ve ışrin ve s itte mî'e."h.625